Your browser does not support JavaScript!
關於北埔國小
105學年度(上)課程計畫
105學年行事曆 [ 2016-10-02 ]
 
01.願景及教育目標 [ 2016-08-09 ]
 
02.相關資源的運用 [ 2016-08-09 ]
 
03.課發會設置要點 [ 2016-08-09 ]
 
04.課發會會議紀錄 [ 2016-08-09 ]
 
05.課發會簽到 [ 2016-08-09 ]
 
06.領域會議記錄 [ 2016-08-09 ]
 
07.教科書選用 [ 2016-08-09 ]
 
 
 
 
11.月考範圍-全部 [ 2016-08-09 ]
 
12.各領域評量方式 [ 2016-08-09 ]
 
13課程評鑑之規劃 [ 2016-08-09 ]
 
14.送審自評表 [ 2016-08-09 ]
 
各年級課程計畫 [ 2016-08-09 ]
 
課程計畫審查結果 [ 2016-08-29 ]